سه شنبه, 28 خرداد, 1398
TUESDAY, June 18, 2019
چهار شنبه 18 مهر
به میزبانی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می گردد
به میزبانی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می گردد
مسابقات بدمینتون و فوتبال گل کوچک به مناسبت هفته تربیت بدنی

پیرو هماهنگیهای صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته فرهنگی ، ورزشی و امور رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مسابقاتی به مناسبت هفته تربیت بدنی در مجموعه های تابعه برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ پیرو نهمین جلسه کمیته فرهنگی ، ورزشی و امور رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور قرار شد مسابقاتی در مجموعه های تابعه برگزار می گردد و بر همین اساس مقرر شد مسابقات بدمینتون و فوتبال گل کوچک در مجموعه ورزشی شهید شیرودی انجام شود.

لذا جهت ثبت نام متقاضیان محترم می توانند تا تاریخ 97.7.22 به آقای حسین ذاکری کارشناس ورزشی مجموعه مراجعه نمایند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved