پنج شنبه 23 فروردین مسابقه دوستانه ای در زمین چمن مصنوعی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛