شنبه, 29 تیر, 1398
SATURDAY, July 20, 2019
سه شنبه 20 شهریور
افتتاح ورزشگاه 7000 نفری شهدای اسلامشهر توسط معاون اول رییس جمهور


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved