سه شنبه, 20 آذر, 1397
TUESDAY, December 11, 2018
دو شنبه 21 اسفند
کلاس آموزشی خبرنویسی پیشرفته( بهره گیری از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی)


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved