سه شنبه, 28 خرداد, 1398
TUESDAY, June 18, 2019
دو شنبه 26 فروردین
دومین نشست بررسی برنامه های فرهنگی مجموعه شیرودی در ماه های شعبان و رمضان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved