سه شنبه, 20 آذر, 1397
TUESDAY, December 11, 2018
پنج شنبه 23 فروردین
با حضور اهالی ورزش ؛ گرامیداشت یاد و نام مرحوم آب پرور صورت گرفت
مسابقه دوستانه ای در زمین چمن مصنوعی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved