دوشنبه, 29 آبان, 1396
MONDAY, November 20, 2017
شنبه 20 آبان
مراسم تشییع پیکر اکبر افتخاری - یکی دیگر از بزرگان فوتبال


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved