سه شنبه, 19 اسفند, 1399
TUESDAY, March 9, 2021
چهار شنبه 01 بهمن
جلسه در خصوص مراسم کلنگ زنی زمین اختصاص یافته جهت احداث سالن صخره نوردی به فدراسیون کوهنوردی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved