یکشنبه, 05 بهمن, 1399
SUNDAY, January 24, 2021
دو شنبه 03 آذر
جلسه در خصوص تحویل زمین جهت احداث سالن صخره نوردی به فدراسیون کوهنوردی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved