دوشنبه, 29 آبان, 1396
MONDAY, November 20, 2017
شنبه 24 تیر
بازدید مهندس مدبر از سالن در حال احداث 6 هزارنفری سنندج


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved