سه شنبه, 28 خرداد, 1398
TUESDAY, June 18, 2019
دو شنبه 06 اسفند
مراسم تجلیل از پرسنل برگزیده انتظامات با حضور کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved