دوشنبه, 01 خرداد, 1396
MONDAY, May 22, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
یک شنبه 17 اردیبهشت - بهره‌برداری از دو باب زمين چمن مصنوعي بانضمام ساير متعلقات آن را درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي و كبكانيان
تاریخ ثبت: یک شنبه 17 اردیبهشت 1396
موضوع: بهره‌برداری از دو باب زمين چمن مصنوعي بانضمام ساير متعلقات آن را درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي و كبكانيان
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/03/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/18 الی 1396/02/23
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 04 اردیبهشت - بهره‌برداری از يكباب استخر روباز قهرماني بانضمام ساير متعلقات آن درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: دو شنبه 04 اردیبهشت 1396
موضوع: بهره‌برداری از يكباب استخر روباز قهرماني بانضمام ساير متعلقات آن درمجموعه ورزشی شهيد شيرودي
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/09 الی 1396/02/12
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 29 فروردین - بهره برداري از زمين چند منظوره روباز بانضمام ساير متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: سه شنبه 29 فروردین 1396
موضوع: بهره برداري از زمين چند منظوره روباز بانضمام ساير متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/02 الی 1396/02/10
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 29 فروردین - بهره برداري از يكباب زمين چمن تنيس واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: سه شنبه 29 فروردین 1396
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين چمن تنيس واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/02 الی 1396/02/10
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 29 فروردین - بهره برداري ازيكباب سالن بدنسازي در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: سه شنبه 29 فروردین 1396
موضوع: بهره برداري ازيكباب سالن بدنسازي در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/02 الی 1396/02/10
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 29 فروردین - بهره برداري از يكباب فروشگاه و دو باب بوفه در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: سه شنبه 29 فروردین 1396
موضوع: بهره برداري از يكباب فروشگاه و دو باب بوفه در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/02 الی 1396/02/10
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved