دوشنبه, 05 فروردین, 1398
MONDAY, March 25, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 18 اسفند - فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري و شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: شنبه 18 اسفند 1397
موضوع: فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري و شهيد شيرودي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/01/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/12/20 الی 1397/12/27
اطلاعات بیشتر
شنبه 27 بهمن - بهره برداري از يكباب فروشگاه و دو باب بوفه واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
تاریخ ثبت: شنبه 27 بهمن 1397
موضوع: بهره برداري از يكباب فروشگاه و دو باب بوفه واقع در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/12/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/11/28 الی 1397/12/05
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved