سه شنبه, 25 مهر, 1396
TUESDAY, October 17, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 15 مهر - بهره برداري از يكباب زمين چندمنظوره روباز بانضمام ساير متعلقات در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
تاریخ ثبت: شنبه 15 مهر 1396
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين چندمنظوره روباز بانضمام ساير متعلقات در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/07/16 الی 1396/07/23
اطلاعات بیشتر
شنبه 15 مهر - بهره برداري از يكباب سالن جهت ورزش (TRX) بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
تاریخ ثبت: شنبه 15 مهر 1396
موضوع: بهره برداري از يكباب سالن جهت ورزش (TRX) بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/07/16 الی 1396/07/23
اطلاعات بیشتر
شنبه 15 مهر - بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره 2 بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
تاریخ ثبت: شنبه 15 مهر 1396
موضوع: بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره 2 بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي-تجديد
محل اجرا: مجموعه ورزشی شهید شیرودی
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/07/16 الی 1396/07/23
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved