شنبه, 29 تیر, 1398
SATURDAY, July 20, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 18 خرداد - بهره برداري از یکباب زمین چمن تنیس مجموعه شهید شیرودی تهران
تاریخ ثبت: شنبه 18 خرداد 1398
موضوع: بهره برداري از یکباب زمین چمن تنیس مجموعه شهید شیرودی تهران
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/04/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/03/25 الی 1398/04/01
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 30 اردیبهشت - بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شمار 1 بانضمام سایر متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
تاریخ ثبت: دو شنبه 30 اردیبهشت 1398
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال شمار 1 بانضمام سایر متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي و شهید کبکانیان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/03/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/02/29 الی 1398/03/01
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 24 اردیبهشت - بهره برداري از سالن بدنسازي آقايان و بانوان بهمراه ساير متعلقات واقع در مجموعه ورزشي شهيدشيرودي
تاریخ ثبت: سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
موضوع: بهره برداري از سالن بدنسازي آقايان و بانوان بهمراه ساير متعلقات واقع در مجموعه ورزشي شهيدشيرودي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي شهيد شيرودي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/03/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/02/28 الی 1398/03/04
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved