سه شنبه, 19 اسفند, 1399
TUESDAY, March 9, 2021
شنبه 27 دی
مراسم عزاداری در نماز خانه مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی با حضور جلائیان مدیرمجموعه و معاونین و مدیران ستادی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved